Promenades 2014

“L’Incroyable Téléphérique” – Rirbaucout
FR Un vrai ‘Incroyable Téléphérique’ dans le Parc de Forest?!
Emballez vos rêves, souhaits et messages sous des formes diverses et envoyez les vers le haut et en bas.

NL Een echte ‘Ongelooflijke Kabelbaan’ in het Park van Vorst?!
Verpak uw dromen, wensen en boodschappen in verschillende vormen en stuur ze naar boven & beneden.

 

 

 

 

5_Maria_foto_Naar de Berg“To the Mountain” – Maria Kley
NL Maria Kley betrekt ‘tijd’ in haar beeldende kunst, in het bijzonder de impact van tijd op het menselijk bestaan en de sporen die de tijd daarbij nalaat. Zij maakt het ongrijpbare van menselijke relaties en ervaringen zichtbaar en tastbaar in sculpturen en installaties. Voor Télépherique ontwikkelt zij een participatieve installatie, die vorm krijgt tijdens individuele bergbeklimmingen van de bezoekers.

FR Maria Kley intègre la notion de « temps» dans sa création en art plastique. Spécialement l’impact du temps sur l’existence humaine et les traces que le temps y laisse.. Elle rend visuel et touchable l’impalpable des relations et des expériences humaines dans ses sculptures et installations. Pour l’Incroyable téléférique elle développe une installation participative, qui prend forme au cours d’une montée de colline individuelle des visiteurs. Meer info/plus d’info.

“BOLA” – Katrien Feyaerts
NL BOLA! is een korte documentaire die in het kader van De Ongelooflijke Kabelbaan wordt vertoond op de plaats waar hij gemaakt is, in het park van Vorst, in aanwezigheid van de mensen die uiteindelijk karakters worden in deze film. We zien een kleine, maar belangrijke wereld met eigen rituelen die zich elke dag van het jaar herhalen op deze plaats. Een beleving van tradities ondanks – of net dankzij? – een verandering in tijd en ruimte…

FR BOLA! est un court film documentaire qui sera projeté dans le carde de l’Incroyable Téléphérique à l’endroit où il a été réalisé, dans le parc de Forest, en présence des gens qui deviennent finalement les personnages de ce film. Nous percevrons un monde petit, tout en étant important, avec des rituels propres qui se reproduisent tous les jours de l’année à cet endroit. Une expérience de traditions, en dépit de – ou justement grâce à – une transformation dans le temps et l’espace…

Madameje[1]Bal Moderne grooves on the move” – Bal Moderne
FR Pourquoi marcher quand on peut danser ? L’équipe du Bal Moderne vous emmène danser sur les prairies fleuries, à travers les buissons et sous les marronniers… Une danse en ligne au sens littéral du terme… La musique sera mobile, l’ambiance magique et nous nous égarerons hors des sentiers battus pour danser, tomber et tourbillonner en toute liberté!

NL Waarom wandelen als we kunnen dansen? Het Bal Moderne team neemt je mee voor een ‘shimmy’ tussen de bloemen, een ‘shuffle’ in het struikgewas en een ‘soft-shoe’ tussen de kastanjebomen. Leer enkele eenvoudige bewegingen en vorm mee een slingerende rijdans door het park, een magische optocht met hier en daar een snuifje ‘all that jazz’. We eindigen, als we goed en wel van het rechte pad zijn geraakt, met een heuse ‘free style’. Of was het een ‘free fall’!

 

 

 

Afbeelding“Orbit”Hanne Van Den Biesen & Sam Dieltjens
NL
We laten ons inspireren door de maat van het park – want die is moeilijk te bevatten. En passen die af met een maximale geometrische figuur – dat is makkelijker te begrijpen. Het wordt een mentale constructie voor het park van Vorst – een herinnering aan een afgelopen ceremonie.

FR Nous nous laissons inspirer par la dimension du parc – car elle est difficile à saisir. Et nous mesurons celle-ci avec une  figure géométrique maximale – ce qui est plus facile à comprendre. Il s’agit d’une construction mentale pour le parc de Forest – un rappel d’une cérémonie passée

In samenwerking met/en collaboration avec: Pierre Eyben, Kaja Nowak en Jan De Wilde

 

owl-closeup[1]“Filosofische wandeling” – “Promenade philosophique” – Julie Rodeyns & Eef Cornelissen
NL Tijdens deze filosofische wandeling gaan we al vragend op stap door het park. Onderweg schudden we onze alledaagse manier van kijken en denken door elkaar. Onze eindbestemming is een intiem ‘filosofisch salon’ waar we onze gedachten op meditatieve wijze prikkelen.

FR Au cours de cette promenade philosophique on se met en mouvement à travers le parc en se posant des questions. Notre destination est un ‘salon philosophique’ intime où on stimule nos pensées d’ une manière méditative.

 

 

“Veilleuses / Mobile” – Matthieu Marre
FR Cette intervention se compose de deux installations distinctes : une suite de lampes de jardin projetant des photographies sur des feuilles de papier dressées à même le sol ; un mobile composé des mêmes photographies suspendu à la ramure d’un arbre. Je suis très attaché à ce parc. C’est d’ailleurs la raison de notre installation à Forest. La plupart de ces photos ont été prises dans le parc au fil de mes/nos déambulations, mais se mêlent à elles des images plus intimes conférant une épaisseur habitée à ce regard posé sur le parc.

NL Deze interventie bestaat uit twee verschillende installaties: een weg van tuinlampjes die foto’s projecteren op papieren bladen op de grond en een mobile met dezelfde foto’s opgehangen aan de takken van een boom. Ik houd heel veel van dit park. Het is zelfs voor het park dat wij in Vorst zijn komen wonen. De meeste foto’s zijn in het park genomen tijdens mijn/onze wandelingen.

 

“Playful Rules” – Office for Public Play – Annelies Vaneycken
NL Onze wereld wordt eenzijdig bepaald door ideeën en beslissingen van volwassen. Er is (te) weinig aandacht voor kwaliteiten die kinderen ons kunnen leren als speelsheid, creativiteit, spontaniteit en zelfs naïviteit. Het “Office for Public Play” wil onderzoeken hoe de publieke ruimte eruit ziet indien de kinderen hierover kunnen beslissen en vormgeven. Tijdens een workshop met kinderen in het Park van Vorst wordt nagedacht over welke relaties binnen en tussen bepaalde gebruikers(groepen) van het park bestaan en hoe ze deze sociale ontmoetingen aangenamer kunnen maken aan de hand van een reeks van nieuwe, speelse regels. Tijdens De Ongelooflijke Kabelbaan gidsen de kinderen een publiek van volwassen doorheen het park en presenteren hen hun eigen voorstellen.
FR Notre monde est déterminé unilatéralement par des idées et des décisions d’adulte. Il y a (trop peu) d’attention accordées aux qualités que les enfants peuvent nous apprendre comme le côté ludique, la créativité, la spontanéité et la naïveté même. Le « Office for Public Play» veut étudier de quoi aurait l’air l’espace public si les enfants pouvaient décider et donner forme. Lors d’un atelier avec des enfants dans le parc de Forest, on réfléchit aux relations pouvant exister au sein et entre certains utilisateurs (groupes) du parc et comment ils peuvent rendre ces rencontres sociales plus agréables, sur base d’une série de nouvelles règles ludiques. Au cours de l’incroyable téléférique, les enfants guident, à travers le parc, un public d’adulte et présentent leurs propres propositions.
Meer info/plus d’info

Foto Teleferic Rangdong“Long Thread” – Thanks Mountain
FR A partir de 3 points séparés dans le parc … 3 source sonores.
3 musiciens jouent et décomposent en variations la même composition.
En se situant quelque part entre les musiciens dans le parc (voir plan), vous pouvez créer votre propre mix ou “point d´écoute”.
Ce puzzle sonore se réunit à la fin dans la place centrale pour un concert./

NL 3 verspreide punten in het park … 3 geluidsbronnen.

3 muzikanten spelen en verkennen in verschillende variaties dezelfde composities.
Kies een plek tussen deze 3 punten (zie plan). Door te bewegen tussen deze 3 punten, creëer je een eigen mix, een eigen luisterpunt.
Deze geluidspuzzel komt uiteindelijk samen in de centrale plek voor een concert.

 

 

Tree MusicTomtom in de boom” – Heikki Vanderlinden & Jan Van Balen
NL Tomtom is het muzikale vakantielief van Jan Van Balen (akoestische gitaar) en Heikki Vanderlinden (diatonische accordeon). Hun vrolijk repertoire sprokkelden ze bijeen in Spaanse parken, op Kroatische pleinen, in Franse cafés, Sloveense festivals en aan de kerktoren. Tomtom speelt stemmige roots met zuiderse accenten, en doet dat graag in de koffer, van op een dak, op een boot, of zoals vandaag vanuit een boom.

FR TomTom est le doux amour de vacances musicale de Jan Van Balen (guitare acoustique) et Heikki Vander linden (accordéon diatonique). Ils ont rassemblé leur répertoire gai dans les parcs espagnols, sur les places croates, dans les cafés français, sur les festivals slovènes et dans les tours d’églises. TomTom joue des racines sobres aux accents méditerranéens et le fait volontiers dans une valise, sur un toit, sur un bateau ou comme aujourd’hui dans un arbre.

 

 

“Visite guidée” / “Rondleiding” – Répondeur Automatik
FR Les visites guidées du parc de forest vous sont présentées par les conférenciers du Répondeur Automatik. En 20 mins, découvrez les collections du parc, que vous veniez pour la première fois ou que vous soyez un habitué.

NL De conferenciers van het collectief ‘Répondeur Automatik’ geven rondleidingen in het Park van Vorst. In 20 minuten ontdekt u de parkcollecties, of u er nu voor de eerste keer komt of vertrouwd bent met het park.
Visites guidés en français (sur réservation et si le temps le permet) / Rondleiding in het Nederlands (op reservatie en als het weer het toelaat).

“Balade Nocturne” – Marilyne Grimmer
FR Petite balade nocturne à la découverte de la faune cachée du parc de Forest. À vos risques et péril… / NL Nachtelijke wandeling op zoek naar de verborgen fauna in het Park van Vorst. Op eigen risico…”

 

“Lisière vs enclos” – Julie Martineau
FR Le parc de Forest est identifiable depuis le haut de la ville grâce aux grands arbres qui la bordent, ils créent une interface boisée qui dissimule et abrite des clairières de jeu et de détente. Depuis l’intérieur du parc, ce filtre arboré forme une sorte de lisière. Cette marche cherche à matérialiser cette lisière en utilisant les troncs des arbres comme piquets de balisage autour desquels sera déroulé (à 1m de hauteur) un ruban rubalise qui aura pour effet de souligner l’intérieur du parc par un enclos temporaire. Promenade qui questionne la limite et la perméabilité du parc.

NL Het park van Vorst is tot boven in de stad herkenbaar aan de grote bomen die het omringen. Verscholen achter de bomen liggen open ruimten voor spel en ontspanning. Van binnen in het park gezien, lijken de bomen een soort bosrand te vormen. Door de stammen van de bomen als paaltjes van een omheining te gebruiken waarrond we een lint spannen, wordt de bosrand een tijdelijke afbakening van de open ruimte in het park. Deze wandeling zoekt de grenzen en de doordringbaarheid van het park op.


copy-logo_voorlopig.png“No Comment” – Soraya Ghezelbash
FR Regards croisés sur un espace de respiration le temps du crépuscule.
A la manière des courts reportages d’ Euronews “no comment”, deux vidéos mettent en parallèle deux espaces de respiration dans la ville: la Corniche à Beyrouth et le Parc de Forest à Bruxelles. Outre le potentiel spatial de recréation de chacun des ces lieux ce qui attire notre regard; c’est la coexistence des communautés.

NL Zoals in de korte reportages “no comment” van Euronews, tonen deze video’s parallel twee verschillende plekken waar je tot rust kan komen in de stad: la Corniche in Beiroet en het Park van Vorst in Brussel. Deze twee plekken hebben heel wat gemeen hebben, hoe verschillend ze ook zijn: de mogelijkheid om de ruimte toe te eigenen en de aanwezigheid van heel wat verschillende gemeenschappen.

copy-logo_voorlopig.png“Park Courir” – Oonagh Duckworth & Jean-Michel Agius
FR Un journaliste “joggeur” et un caméraman “danseur” forment un duo à fin de créer un portrait des deux parcs de Forest et de leur public. Des entretiens spontanés, des rencontres de hazard … des coups d´oeils de la vie: frivolité, sentimentalité et des soucis plus profonds sont mélangés: la première épisode “un-cut” d´un travail en cours.

NL Een joggende journaliste en een dansende cameraman slaan de handen ineen om een portret te maken van de 2 parken in Vorst en hun publiek. Interviews uit de losse pols, toevallige ontmoetingen … een glimp uit het leven: frivoliteit, sentimentaliteit en zorgen allemaal samen in één portret: een eerste ruwe episode van een speelse work-in-progress.

 

Advertisements